Home Kennismaking Persoonlijke ontwikkeling Arbeidsomstandigheden Medezeggenschap Navigator Referenties
Coaching, training, advisering en begeleiding zie ik als middelen om werkgerelateerde leerprocessen bij medewerkers te faciliteren. Hierdoor kunnen zij zich in hun vak en als medewerker ontwikkelen en daardoor de organisatie doen groeien. Passende coaching, training, advisering en begeleiding stimuleren medewerkers om zingeving, creativiteit en uitdaging te ontdekken in hun werk en daarmee zowel zichzelf verder te ontwikkelen als beter te presteren.
Met een advies van Buro Baat kan de opdrachtgever invloed uitoefenen op een gewenst resultaat en ideeën geaccepteerd krijgen. De hoofdlijnen zijn de onderdelen bij advisering: het uitvinden met welke problemen de opdrachtgever worstelt, welke mensen binnen de organisatie hiervoor het beste bijeengebracht kunnen worden, het creëren van draagvlak, onderzoeken van alternatieven en het kiezen van de juiste vorm zodat ook de uitvoering plaatsvindt.
 1. Arbobeleid
 2. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 3. Opstellen van een Arbo Plan van Aanpak
 4. De Ondernemingsraad / Personeelsvertegenwoordiging
 5. De Preventiemedewerker
 6. Voorlichting en Onderricht
 7. Bedrijfshulpverlening
 8. Verzuim- en Reïntegratiemanagement
 9. Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie / Ongewenst gedrag
 10. Persoonlijke BeschermMiddelen (PBM's)
 11. Arbeidsmiddelen
 12. Arbeidsplaatsen
 
1. Arbobeleid
 
Advisering over en/of het opstellen van een voorstel voor het arbobeleid van uw onderneming waarin het arbozorgsysteem is geïntegreerd. De uitgangspunten van uw organisatie en de wettelijke uitgangspunten vormen de belangrijkste ingrediënten.
 
 
2. Risico Inventarisatie & Evaluatie (weging) (RI&E)
 
Advisering over de wettelijke verplichtingen en criteria voor het kiezen van een uitvoerder van een RI&E. De RI&E is een middel om inzicht te krijgen in de arbeidsrisico's die uw werknemers lopen en wat daarbij de gepaste maatregelen zijn om deze te voorkomen en/of te beperken.
 
Coaching en/of training van de medewerkers die een RI&E uitvoeren.
 
 
3. Opstellen van een Arbo Plan van Aanpak
 
Advisering bij het opstellen van een Arbo Plan van Aanpak op basis van de weging van de arbeidsrisico's (uit een RI&E) en de keuze's van de onderneming. Hierin zijn in ieder geval verantwoordelijkheden, tijdsplanning, budget en omschrijving van de activiteiten voor welk onderdeel van de onderneming opgenomen. Dit Plan van Aanpak heeft een tweeledige functie. Het geeft inzicht in de planning voor de uitvoering en zorgt eveneens voor terugkoppeling en het betrekken van alle belanghebbenden zoals medewerkers en managers.
 
Coaching en/of training van de medewerkers die de uitvoering van het Arbo Plan van Aanpak coördineren.
 
 
4. De Ondernemingsraad (OR) / Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
 
Coaching en/of training van OR/PVT leden die arbeidsomstandigheden als specifiek aandachtsterrein hebben. Het gaat om het verhogen van de deskundigheden op alle terreinen van arbeidsomstandigheden zoals de wettelijke verplichtingen en vaardigheden zoals onderhandelen en communiceren.
 
Advisering van de opdrachtgever en/of OR/PVT over de samenwerking tussen bestuurder en OR / PVT.
 
 
5. De Preventiemedewerker
 
Advisering over en/of het opstellen van een voorstel met de verplichte en wenselijke taken van de preventiemedewerker zoals deze na de laatste arbowetswijziging verplicht is gesteld.
 
Coaching en/of training van de preventiemedewerker(s).
 
 
6. Voorlichting en Onderricht
 
Advisering over de onderwerpen en de manier waarop voorlichting en onderricht binnen uw organisatie vorm kan krijgen.
 
Coaching en/of training van medewerkers die uitvoering geven aan voorlichting en onderricht.
 
 
7. Bedrijfshulpverlening
 
Advisering over de verplichtingen en voorwaarden voor de inrichting van een BHV organisatie. Eveneens is het mogelijk om opdracht te geven voor het opstellen van een BHV beleid, -opleidingsplan, een plan voor de uitvoering en het opstellen van een contract met een BHV opleiding. De organisatie van de bedrijfshulpverlening is een complexe aangelegenheid. Tegelijkertijd kenmerkt het zich door een sterke noodzaak.
 
 
8. Verzuim- en Reïntegratiemanagement
 
Advisering over en/of het opstellen van verzuim- en reïntegratiebeleid, -werkwijze en -protocollen. De zorg voor een gezonde organisatie met gezonde medewerkers en ruimte voor zieke medewerkers heeft in Nederland veel aandacht. Dit omdat de gevolgen van een hoog ziekteverzuim of onvoldoende inspanning bij reïntegratie groot kunnen zijn.
 
Advisering over en/of het opstellen van criteria voor de keuze en inrichting van de arbo-dienstverlening. Het gaat om de keuze tussen een maatwerk- of een vangnetregeling.
 
Advisering over en/of het opstellen van criteria om te komen tot afspraken c.q. een een contract met een reïntegratiebedrijf.
 
Coaching en/of training van medewerkers die uitvoering geven aan het verzuim- en reïntegratiebeleid.
 
 
9. Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie / Ongewenst Gedrag
 
Advisering over en/of het opstellen van een voorstel tot beleid, werkwijzes, protocollen en opleidingsplannen. De arbowet en veel CAO's verplichten werkgevers om medewerkers in het kader van het te voeren arbobeleid zoveel mogelijk te beschermen tegen agressie, geweld en seksuele intimidatie en de nadelige gevolgen hiervan. Wordt de werknemer toch slachtoffer hiervan, dan moet de werkgever zorgen voor goede opvang. Een medewerker kan ook psychisch onder druk worden gezet als er sprake is van ongewenst gedrag zoals treiteren, schelden en bedreigen.
 
 
10. Persoonlijke BeschermMiddelen (PBM's)
 
Advisering over en/of het opstellen van een voorstel tot PBM beleid, werkwijzes en protocollen. Een persoonlijk beschermmiddel (PBM) is een middel dat door een persoon wordt gedragen of vastgehouden als bescherming tegen risico's die zijn gezondheid en veiligheid bedreigen. PBM's mogen pas worden gebruikt als de risico's niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.
 
Coaching en/of training van medewerkers die uitvoering geven aan het PBM beleid en instructies geven aan medewerkers over het gebruik van PBM's.
 
 
11. Arbeidsmiddelen
 
Advisering over en/of het opstellen van een voorstel tot inventarisering van risicotype arbeidsmiddelen, het treffen van maatregelen, eisen en tijdstippen van inspectie het geven van instructies over het gebruik. Arbeidsmiddelen omvatten een bonte verzameling hulpmiddelen die bij werken worden gebruikt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om transportmiddelen, liften, steigers, trappen en om allerlei machines, handgereedschappen en huishoudelijke apparaten. Voorschriften voor de keuring van arbeidsmiddelen zijn onderdeel van het arbobesluit en stellen eisen aan het veilig gebruik hiervan door werknemers op de werkplek. Het op de juiste wijze en tijdstippen inspecteren en keuren is hiervan een wezenlijk onderdeel.
 
Coaching en/of training van medewerkers die uitvoering geven aan inspecties en instructies aan medewerkers over het gebruik van arbeidsmiddelen.
 
 
12. Arbeidsplaatsen
 
Advisering over en/of het opstellen van een voorstel tot beleid en protocollen, inventarisering van gezondheidsrisico's en het treffen van maatregelen. Een juiste inrichting van de werkplek vraagt om een aantal specifieke maatregelen. Als medewerkers door een slecht ingerichte werkplek fysiek of mentaal niet goed kunnen functioneren, uit zich dit vroeger of later in gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, benauwdheid, nerveuze klachten of spier- en gewrichtsklachten. Het gevolg is in veel gevallen ziekteverzuim.
 
Coaching en/of training van de medewerkers die instructies geven aan medewerkers over de inrichting en gebruik van de arbeidsplaats.
 
Links Contact